Certifikát

Revize komínů

S platností od 1. ledna 2011 vchází v platnost nové nařízení vlády, které upravuje povinnosti majitelů spalinových cest a komínů.

Nařízení vlády č. 91/ 2010 Sb. mění podmínky stanovené v původní vyhlášce 111/1981 Sb. Jedná se zejména o povinnost kontroly celé spalinové cesty a nikoliv pouze komína. Dále upřesňuje minimální počet čištění a kontrol. Vlastník zdroje a spalinové cesty má povinnost zajistit si písemné potvrzení o způsobilosti spalinové cesty. To vydává způsobilá osoba (kominík) jednou ročně (či případně u každého čištění).
Pokud máte zájem o provedení revize, kontaktujte nás!

Otázky bydlení jsou rozmanité, ale na prvním místě by vždy měla být bezpečnost. Rozhodně bychom neměli podceňovat pravidelnou revizi komínů. Kdy je třeba revizi provést a jak často se tato kontrola provádí? Kdo tuto revizi může provádět? Co bychom měli připravit a jaké náležitosti musí obsahovat protokol o provedení revize? Přinášíme Vám užitečné informace přímo z praxe.

Podceňovat revizi komínů se nevyplatí. Možné nebezpečí se netýká jenom škod na majetku, ale ohrožuje i lidské životy. K nejjednodušším opařením patří pravidelné revize komínu, které nám potvrdí dobrou funkčnost spalinové cesty. Řádově se jedná o investici několika stovek, takže preventivní kontroly rozhodně nepředstavují finančně náročnou záležitost.

Revize

Revize komínů se provádí podle vyhlášky 111 z roku 1981. Kotle na plyn s výkonem do 50 kW se kontrolují dvakrát ročně, kotle s vyšším výkonem vyžadují revizi čtyřikrát ročně. Četnost kontrol komínů se spotřebiči na tuhá paliva závisí na typu komínové vložky. V následujících letech se však v legislativě chystají změny, takže bychom měli sledovat platnost nové vyhlášky, které by měla nabýt v roce 2011.

Posouzení spalinové cesty

Protože se revize týká kompletní spalinové cesty, tedy od spotřebiče až po ústí komínu, musíme zajistit přístup ke všem jejím částem. Nezbytný je přístup k samotnému spotřebiči i na střechu. Technik musí zkontrolovat také kouřovod. Optimální varianta spočívá ve zpřístupnění této cesty, nikoli její zamaskování do sádrokartonových podhledů a podobně. Máme-li kotel na tuhá paliva, musíme zajistit ještě přístup ke komínovým dvířkům kvůli vybírání sazí.

Protokol – revizní zpráva

Náležitosti revizní zprávy popisuje kominická norma ČSN 73 4201 z roku 2008. Tuto zprávu vystavuje odborník s osvědčením revizního technika od IVBP Brno.
Revizní zpráva o výsledku kontroly spalinové cesty musí obsahovat údaje revizního technika, místo kontroly, technické údaje spotřebiče, kouřovodu i komína, případně výrobce komínové vložky. Ve zprávě se uvádí zjištěné závady a navrhovaná opatření k aktuálnímu stavu. Závěr zprávy by při optimálním stavu komínu měl potvrdit, že spalinová cesta vyhovuje platným technickým předpisům a je způsobilá nadále bezpečně odvádět spaliny od spotřebičů do volného prostředí. Samozřejmě nesmí chybět datum, podpis a razítko revizního technika.
Revize komínu ve stádiu hrubé stavby
Na revizi komínů nesmíme zapomenout ani u novostaveb. Odborníci doporučují zkontrolovat komín již ve fázi hrubé stavby. Včasná kontrola umožňuje brzké určení chyb a jednodušší řešení jejich odstranění. V opačném případě musíme jednat až po dokončení stavebních prací, což přináší mnohé komplikace a zbytečné více náklady.

Co může revize komínu odhalit?

Nejčastěji se jedná o stavební chyby, chyby výrobců, stavitelů i investorů (např. koupě špatného spotřebiče, který neodpovídá parametrům komína). Abychom se těmto chybám vyvarovali, zajistíme si návštěvu kominíka na stavbě. Vyjádření od kominíka by měla obsahovat již projektová dokumentace. K závěrečným dokumentům patří nezbytná revizní zpráva ke kolaudaci.
Případy požárů a milionových škod na majetku nemizí. Naopak by se pro nás měly stát dostatečným varováním a výstrahou, abychom problematiku revize komínů nepodceňovali.